Πρώην Σχολή

Φωτογραφίες από την προηγούμενη σχολή που στεγαζόταν στην Αγία Παρασκευή, Τασσοπούλου 9.